صفحه اصلي > درباره بیمارستان > تاریخچه بیمارستان 

بیمارستان درمانی نیاپور بندرخمیر با 32 تخت مصوب در بخش‌های اطفال ، داخلی ، زنان و زایمان ، جراحی ، زایشگاه ،اورژانس
در تیر ماه سال 1385  افتتاح گردید و در حال حاضر تعداد تخت مصوب 32 و تعداد تخت فعال 33 می باشد .